Reacon background

Monitoring bankowy Inwestycji

  • Monitoring realizacji Inwestycji (raporty miesięczne)
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej (dokumenty formalne, kosztorysy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, standardy, umowy z wykonawcami i gestorami sieci, etc.)
  • Kontrola budżetu Inwestycji, zatwierdzanie płatności wykonawców
  • Analiza ryzyk mających wpływ na termin realizacji i budżetu Inwestycji, propozycja działań naprawczych
  • Kontrola zapisów w dzienniku budowy
  • Wizyty na terenie monitorowanej Inwestycji, udział w spotkaniach z projektantami i wykonawcami, sporządzanie dokumentacji fotograficznej
  • Kontrola jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlanych
  • Kontrola postępu robót względem zatwierdzonego harmonogramu
  • Analiza i opiniowanie umów zawieranych z wykonawcami

Kompleksowy monitoring bankowy inwestycji

Oferujemy kompleksowy monitoring bankowy inwestycji. Sporządzamy raporty dotyczące postępów w realizacji inwestycji budowlanych. Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do instytucji finansujących, funduszy inwestycyjnych lub banków kredytujących realizację przedsięwzięcia.

W ramach nadzoru, bądź monitoringu bankowego przygotowujemy raport wstępny, raporty miesięczne w trakcie realizacji inwestycji oraz raport końcowy zamykający projekt. Szacujemy i analizujemy ryzyka na każdym etapie realizacji. W trakcie świadczenia usług weryfikujemy dokumenty w zakresie formalnym (decyzje, postanowienia, opinie), jakości i postępu robót względem uzgodnionego harmonogramu, standardu wykończenia inwestycji. Monitoring bankowy inwestycji zapewnia stałą kontrolę budżetu i rozliczenia kosztów projektu oraz wszelkich elementów mających wpływ na jego zmianę tj. zakres prac, robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych. Kontrolujemy umowy zawierane przez Inwestora z wykonawcami, gestorami, urzędami lub innymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny wraz z realizacja zobowiązań powstałych po podpisaniu danej umowy. Odbywamy regularne wizyty na budowie w celu rzeczywistej oceny postępu i jakości wykonywanych prac. Wnioski i zalecenia zawarte w raportach stanowią dla jednostki finansującej wiarygodne informacje o przebiegu Inwestycji i stanowią podstawę do wypłaty kolejnych transz finansowania.

Profesjonalna kontrola i analiza ryzyk inwestycyjnych

Jednym z naszych zadań jest także kontrola i analiza ryzyk inwestycyjnych, które mają wpływ na termin realizacji, budżet i jakość prac. Jako specjaliści zajmujemy się kompleksową analizą i oceną ryzyka projektu. Określamy, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia, wpływ na rentowność oraz waga danej kwestii dla zadania inwestycyjnego. Kontrola i analiza ryzyk inwestycyjnych to wskazanie konsekwencji powstałych z tytułu zajścia konkretnego zdarzenia, rekomendacja działań naprawczych lub minimalizujących negatywny wpływ oraz weryfikacja i wskazanie niezbędnych akcji w celu uniknięcia powstania ryzyka.

Kontrolując i analizując ryzyko inwestycyjne, bierzemy pod uwagę wiele różnych czynników. W zależności od rodzaju inwestycji należą do nich m.in. czynniki formalne, lokalizacyjne, techniczne, środowiskowe, historyczne i inne mające wpływ na zrealizowanie projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Specjalistyczna analiza i opiniowanie kontraktów budowlanych

Wśród naszych usług znajduje się także analiza i opiniowanie kontraktów budowlanych. Kompleksowa, profesjonalna analiza zawiera m.in. ocenę pod kątem zapisów zabezpieczających interesy Inwestora, określających przedmiot umowy i zobowiązania Stron oraz stosowania klauzul niedozwolonych. Proponujemy w ramach komentarza treści umowy możliwe zmiany zapisów, których wprowadzenie, wpłynie korzystnie zarówno podczas realizacji, jak i rozliczania kontraktu budowlanego. Wyszukujemy także ewentualne „pułapki prawne”, czyli zapisy, które mogą być wyjątkowo niekorzystne dla Inwestora.

Zapewniamy ponadto pełną opiekę prawną dla uczestników procesu budowlanego. Udzielamy wsparcia podczas negocjacji oraz zawierania warunków poszczególnych umów.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas