Reacon background

Zarządzanie inwestycją w systemie przetargowym

 • Uzgodnienie głównych założeń i strategii realizacji projektu z Inwestorem
 • Analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji Inwestycji
 • Pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa
 • Przygotowanie ogólnego i szczegółowego harmonogramu robót
 • Opracowanie procedury przetargowej
 • Podział prac na pakiety branżowe zgodne z dokumentacją projektową
 • Przygotowanie budżetu Inwestycji z uwzględnieniem pakietowania prac
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla poszczególnych pakietów
 • Koordynacja procesu przetargowego i rekomendacja wykonawców
 • Udział w przygotowaniu umowy o wykonanie poszczególnych zakresów robót
 • Przygotowanie placu i zaplecza budowy
 • Wprowadzenie, koordynacja, nadzór prac poszczególnych wykonawców
 • Prowadzenie spotkań koordynacyjnych i sporządzanie protokołów
 • Nadzór inwestorski – kontrola jakości, postępu robót względem projektu, standardów i uzgodnionego harmonogramu Inwestycji
 • Kontrola budżetu Inwestycji, rozliczanie poszczególnych wykonawców, weryfikacja protokołów przerobowych
 • Współpraca z instytucją finansującą
 • Opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji Inwestycji
 • Przygotowanie procedury odbiorowej obiektu
 • Koordynacja procedury odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB)
 • Rozliczenie końcowe projektu

Zarządzanie Projektem – Construction Management

Reacon oferuje kompleksowe zarządzanie budową Inwestycji – Construction Management, czyli w systemie przetargowym, bez udziału generalnego wykonawcy. Formuła budowania w systemie Construction Management umożliwia Inwestorowi bezpośrednią kontrolę przepływu środków za wykonane prace, obniżenie kosztów inwestycji o marżę i koszty stałe generalnego wykonawcy, weryfikację i stałe monitorowanie cen materiałów od producentów i dostawców. Usługi realizowane są w oparciu o gotowe, sprawdzone procedury w zakresie wyboru poszczególnych wykonawców, planowania, koordynacji uczestników procesu i kontroli kosztów. Construction Manager i Inwestor mają jeden wspólny cel biznesowy i zgodny kierunek działania w zakresie jakości i rentowności projektu. Dodatkowo Inwestor uczestniczy bezpośrednio w procesie decyzyjnym, ma wpływ na selekcję i wybór poszczególnych podwykonawców i dostawców usług, opierając się na własnej wiedzy i doświadczeniu lub rekomendacji zespołu Reacon. Realizacja Inwestycji w systemie Construction Management wymaga szerokiej wiedzy w zakresie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego na etapie budowy. Formuła wymaga stałego zaangażowania, monitorowania oraz organizacji każdego elementu procesu z najwyższą starannością, odpowiedzialnością z uwzględnieniem i szacowaniem ryzyka. Zapewniamy, że wysoko wykwalifikowany personel Reacon dostarczy usługi Construction Management na najwyższym możliwym poziomie, gwarantując tym samym sukces i podnosząc prestiż Inwestora na rynku nieruchomości.

Kompleksowa koordynacja i nadzór prac na budowie

Oferujemy usługi koordynacji i nadzoru prac na budowie w sytuacji, gdy Inwestor zrezygnuje z realizacji w formule generalnego wykonawstwa. Koordynacja i nadzór prac na budowie realizowane są bezpośredniego przez ekspertów naszej firmy od momentu selekcji i wyboru wykonawców, przez okres realizacji, do momentu odbioru i rozliczenia prac.

Koordynujemy wszystkie działania konieczne do pomyślnego zakończenia projektu w wyznaczonym czasie, mając na uwadze określony budżet i standard Inwestycji. Cały proces inwestycyjny podzielony jest na pakiety branżowe prac realizowane przez wykwalifikowanych i sprawdzonych na rynku wykonawców robót. Nasza firma zapewnia całościową koordynację wszystkich zadań należących do Inwestora i związanych bezpośrednio z budową.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Pełen zakres wsparcia dla Inwestora – przejrzysta procedura przetargowa

Zapewniamy pełne wsparcie Inwestora na każdym etapie realizacji inwestycji. Zajmujemy się przygotowaniem procesu inwestycyjnego, w tym również opracowaniem procedury przetargowej.
Uzgadniamy z Inwestorem najważniejsze założenia oraz główną strategię realizacji projektu, dokonujemy profesjonalnej analizy i zestawienia podstawowych czynników ryzyka wpływających na koszt oraz termin wykonania Inwestycji. Pomagamy w uzyskaniu koniecznych pozwoleń, decyzji czy uzgodnień wymaganych przepisami prawa. Przygotowujemy ogólny oraz szczegółowy harmonogram robót, a także dokonujemy podziału prac na pakiety, zgodnie z dokumentacją projektową.

Procedura przetargowa wymaga zgromadzenia i przygotowania niezbędnych materiałów przetargowych z podziałem na poszczególne pakiety prac. Mamy doświadczenie w tym zakresie, dlatego gwarantujemy terminowe stworzenie pełnej procedury przetargowej wraz z obowiązkową dokumentacją dla poszczególnych zakresów. Przygotowujemy podział na pakiety, harmonogram przetargów, budżet, uwzględniający pakietowanie działań oraz umowy z wykonawcami. Następnie koordynujemy proces przetargowy oraz rekomendujemy oferty kilku konkretnych, najlepszych wykonawców, do finalnego wyboru przez Inwestora.

Budżet inwestycji pod kontrolą

W zakresie naszych obowiązków jest także udział w przygotowaniu umowy dotyczącej realizacji poszczególnych zakresów robót, przygotowanie zaplecza i organizacja placu budowy, jak również wprowadzenie, koordynowanie oraz nadzorowanie zadań poszczególnych ekip wykonawczych. Na bieżąco kontrolujemy budżet inwestycji już na etapie zawierania poszczególnych kontraktów, rozliczamy wykonawców i weryfikujemy protokoły przerobowe na bazie faktycznie wykonanych i odebranych bez uwag prac. Oferujemy pełen nadzór inwestorski, obejmujący m.in. kontrolę jakości i postępu robót względem projektu, uzgodnionego harmonogramu oraz standardów inwestycji. Prowadzimy spotkania koordynacyjne i sporządzamy na ich podstawie stosowne protokoły.

Zajmujemy się też współpracą z instytucją finansującą realizację projektu. Przygotowujemy procedury i koordynujemy odbiory gotowego obiektu oraz przeprowadzamy rozliczenie końcowe Inwestycji.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas