Reacon background

Zarządzanie Inwestycją budowlaną z udziałem Generalnego Wykonawcy (Project Management)

 • Przygotowanie ogólnego harmonogramu Inwestycji
 • Opracowanie i wdrożenie procedury przetargowej
 • Określenie zakresu i budżetu projektu
 • Przygotowanie i przekazanie zapytania ofertowego do potencjalnych oferentów
 • Organizacja i przeprowadzenie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy
 • Udział w przygotowaniu umowy między Inwestorem i Generalnym Wykonawcą
 • Zarządzanie i koordynacja działań zespołu realizującego inwestycję, administrowanie kontraktem
 • Analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji Inwestycji
 • Nadzór inwestorski (branżowi inspektorzy nadzoru)
 • Monitorowanie postępu, jakości prac i harmonogramu realizacji
 • Kontrola zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją kontraktową
 • Koordynacja i wprowadzaniem zamian projektowych
 • Weryfikacja i akceptacja protokołów przerobowych
 • Współpraca z instytucją finansującą
 • Opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji Inwestycji
 • Odbiór usterkowy i bezusterkowy obiektu
 • Udział w procedurze odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB)
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, udział w przekazaniu obiektu przyszłemu zarządcy nieruchomości
 • Wsparcie oraz koordynacja prac w okresie gwarancyjnym

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas