Reacon background

Zarządzanie Inwestycją z udziałem Generalnego Wykonawcy

 • Przygotowanie ogólnego harmonogramu Inwestycji
 • Opracowanie i wdrożenie procedury przetargowej
 • Określenie zakresu i budżetu projektu
 • Przygotowanie i przekazanie zapytania ofertowego do potencjalnych oferentów
 • Organizacja i przeprowadzenie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy
 • Udział w przygotowaniu umowy między Inwestorem i Generalnym Wykonawcą
 • Zarządzanie i koordynacja działań zespołu realizującego inwestycję, administrowanie kontraktem
 • Analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji Inwestycji
 • Nadzór inwestorski (branżowi inspektorzy nadzoru)
 • Monitorowanie postępu, jakości prac i harmonogramu realizacji
 • Kontrola zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją kontraktową
 • Koordynacja i wprowadzaniem zamian projektowych
 • Weryfikacja i akceptacja protokołów przerobowych
 • Współpraca z instytucją finansującą
 • Opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji Inwestycji
 • Odbiór usterkowy i bezusterkowy obiektu
 • Udział w procedurze odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB)
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, udział w przekazaniu obiektu przyszłemu zarządcy nieruchomości
 • Wsparcie oraz koordynacja prac w okresie gwarancyjnym

Zarządzanie Projektem – Project Management, inwestor zastępczy

Zarządzanie inwestycją budowlaną to bardzo złożony i skomplikowany proces, dlatego wychodzimy na przeciw Inwestorom, chcącym skorzystać z eksperckiego wsparcia i proponujemy nasze usługi. Project Management realizowany i kontrolowany przez doświadczonych specjalistów to gwarancja profesjonalnego przygotowania projektu, zarządzania i administrowania budową, zgodnego z projektem i obowiązującymi przepisami, pozwalającego na każdym etapie minimalizować ryzyko inwestycyjne oraz chronić interesy naszego Klienta – Inwestora. Każda podjęta decyzja, rekomendacja, czy instrukcja zespołu Reacon uwzględnia rzeczową, indywidualną analizę i wpływ na jakość, czas i finalnie budżet projektu.

Określany ogólnie jako „zarządzanie projektem” Project Management to wielowymiarowa i złożona usługa, zakładająca wsparcie Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Doradztwo obejmuje swym zakresem kwestie formalne, związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i zezwoleń oraz techniczne, w trakcie projektowania, przygotowania i realizacji Inwestycji. Członkowie zespołu biorą czynny udział w przeprowadzeniu odbiorów technicznych, a także weryfikują dokumentację powykonawczą przed przekazaniem obiektu administratorowi. Proponowana przez nas usługa Project Management ma charakter całościowy i zakłada koordynację wszystkich procesów oraz zadań niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego.

Świadcząc usługi w zakresie Zarządzania Projektem wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie i aplikacje wspierające proces. W celu podniesienia jakości komunikacji, wydajności i monitorowania postępu prac wykorzystujemy platformy PlanGrid i BauApp.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Wielobranżowy nadzór inwestorski w zarządzaniu projektami

Obecnie, nawet nieskomplikowana budowa, wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych, technicznych oraz dotyczących bezpieczeństwa. Skala obowiązujących Inwestora procedur, przepisów, zobowiązań rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości planowanej inwestycji oraz poziomu skomplikowana. Korzystając z naszych usług oszczędzają Państwo cenny czas, zyskują szeroki zasób wiedzy technicznej zespołu Reacon i zachowują Państwo całkowitą pewność, że zarządzanie i nadzór nad budową na wszystkich poziomach przebiega bez zakłóceń, zgodnie z projektem, standardami oraz obowiązującym harmonogramem i przepisami Sprawując wielobranżowy nadzór inwestorski, jesteśmy w stanie kompleksowo zarządzać projektem i zabezpieczyć interesy Inwestora na każdym etapie realizacji Inwestycji.

Przetargi i procedura wyboru generalnego wykonawcy

Jednym z kluczowych elementów mającym bezpośredni wpływ na prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego oraz koszt, budżet i jakoś jest wybór odpowiednich dostawców i wykonawców prac. Wykorzystując swoją wiedzę, nabyte doświadczenie oraz aktualną sytuację rynkową, przeprowadzamy kompletną procedurę przetargową, rekomendując wąską listę oferentów wyłonionych do realizacji konkretnego zakresu prac. Procedura przetargowa prowadzona i nadzorowana jest według ściśle określonych zasad, na bazie gotowych wzorów dokumentów, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującym prawem. Proces spełnia indywidualne wymogi projektu i jest dopasowany do potrzeb Inwestora. Nasze merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie w tej kwestii pozwoli Państwu skupić się na strategicznych zadaniach inwestycyjnych, kwestie formalne pozostawiając w rękach ekspertów Reacon.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji co do zakresu współpracy oraz sposobu zarządzania projektem inwestycyjnym. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, zapewniając indywidualne podejście do Klienta oraz elastyczną formę współpracy, dopasowaną zarówno do skali inwestycji, jak i do Państwa konkretnych potrzeb.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas