Reacon background

Zarządzanie procesem przygotowania Inwestycji budowlanych

  • Doradztwo na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego, budowlanego, przetargowego
  • Weryfikacja założeń projektowych pod względem wymogów formalnych (m.in. plan zagospodarowania, warunki zabudowy, kwestie urzędowe, administracyjne, warunki techniczne)
  • Opracowanie i weryfikowanie ogólnego harmonogramu Inwestycji
  • Opracowanie i weryfikowanie wstępnego budżetu Inwestycji
  • Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót
  • Analiza i zestawienie głównych ryzyk projektu

Proces przygotowania inwestycji – kompleksowe zarządzanie

Jednym z najważniejszych obszarów zarządzania Reacon jest wsparcie Inwestora, w trakcie procesu przygotowania inwestycji. W ramach proponowanych działań zapewniamy kompleksowe doradztwo przy tworzeniu koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego. Weryfikujemy przyjęte założenia projektowe , zestawiając je z wymogami prawnymi, nabytym doświadczeniem i praktyką inżynierską. Na tym etapie opracowujemy wstępny harmonogram oraz budżet inwestycji. Skupiamy się również na drobiazgowej ocenie ryzyka związanego z realizacją inwestycji, bazując m.in. na raporcie technicznym Due Diligence nieruchomości.

Raport techniczny Due Diligence – analiza ryzyk projektu

Raport techniczny Due Diligence stanowi szczegółowy dokument, obejmujący aktualny stan nieruchomości oraz przedstawiający potencjalne ryzyka, na jakie narażony jest inwestor finansujący przedsięwzięcie. Zakres opracowania raportu Due Diligence określany jest indywidulanie z Klientem i dotyczy konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Tworząc Due Diligence, weryfikujemy i sprawdzamy m.in. możliwości zabudowy na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy, warunki gruntow-wodne na działce, możliwości komunikacji, dostępu do drogi publicznej i mediów. Definiujemy problemy, jakie mogą dotknąć potencjalnego Inwestora w przyszłości. Podstawowym celem wykonania audytu oraz dokumentacji raportu technicznego jest określenie przydatności nieruchomości gruntowej lub zabudowy, a także potencjalnych kosztów związanych z jego dalszym wykorzystaniem lub użytkowaniem. Raport techniczny Due Diligence – analiza ryzyk projektu, stanowi dla Inwestora cenny i kluczowy materiał na etapie oceny rentowności planowanej Inwestycji oraz finalnie negocjacji ceny transakcyjnej zakupu

Rzetelna weryfikacja założeń projektu budowlanego

Proponujemy bardzo szeroki zakres wsparcia naszych specjalistów, w zakresie przygotowania inwestycji budowlanych. Jednym z kierunków naszych działań jest szczegółowa weryfikacja założeń projektu budowlanego pod kątem proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz użytkowych. W trakcie analizy dokumentacji tworzymy zestawienie ewentualnych optymalizacji kosztów inwestycji. W zależności od sytuacji jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania alternatywne, które m.in.:

  • obniżą koszty realizacji budowy,
  • podniosą jakość budynku w ramach przyjętego budżetu,
  • skrócą czas realizacji całej inwestycji lub jej poszczególnych etapów.

Nasze doradztwo techniczne opiera się na bogatym doświadczeniu praktycznym, sprawdzonych i pewnych rozwiązaniach oraz stałym monitorowaniu wprowadzanych na rynek nowych technologii i materiałów.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Proces przygotowania inwestycji – wsparcie dla inwestorów

Wykonywana przez doświadczonych i uprawnionych inżynierów weryfikacja założeń dokumentacji projektowej to jedno z podstawowych działań etapu Pre-Construction, obejmującego proces przygotowania inwestycji. Z punktu widzenia całej budowy, jest to jeden z najważniejszych etapów, na którym zapadają decyzje kluczowe dla przyszłego sposobu realizacji, budżetu, harmonogramu realizacji, a finalnie mają wpływ na sukces projektu. W ramach fazy Pre-Construction ściśle współpracujemy z Inwestorem, zespołem projektowym oraz generalnym wykonawcą, wypracowując najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań. Zajmujemy się m.in. przygotowywaniem kosztorysów, sporządzaniem harmonogramu budowy, a także doradzamy przy ustalaniu budżetu projektu. Jednocześnie wspieramy naszych Klientów w uzyskiwaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz jako pełnomocnik możemy reprezentować Inwestora w kontaktach z organami administracji publicznej. Istotnym elementem procesu przygotowania Inwestycji jest przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy poszczególnych zakresów prac. Gwarantujemy zgodny z prawem oraz optymalnie dopasowany do potrzeb naszego Klienta wybór wykonawcy oparty na sprawdzonych procedurach i gotowych materiałach przetargowych.

Pomoc doświadczonych ekspertów

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zarządzania procesem przygotowania inwestycji budowlanych. Służymy naszym wsparciem, wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym nabytym w trakcie realizacji trudnych, często ambitnych, stanowiących wyzwanie inżynierskie Inwestycji. Jako zespół wykwalifikowanych inżynierów i ekspertów, doskonale znających rynek budowlany, pomożemy Państwu przejść przez wszystkie etapy związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, właściwym zaplanowaniem, budżetowaniem oraz analizą ryzyk inwestycyjnych. Gwarancją sukcesu projektu inwestycyjnego stanowią w dużej mierze trafne, często szybkie, przynoszące oczekiwane konsekwencje decyzje zespołu zarządzającego – Zespół Reacon stanowi dla Państwa zawsze taką gwarancję.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas