Usługi

Construction Management

REACON oferuje kompleksowe zarządzanie budową inwestycji – Construction Management, czyli w systemie przetargowym, bez udziału generalnego wykonawcy. Formuła budowania w systemie Construction Management umożliwia inwestorowi bezpośrednią kontrolę przepływu środków za wykonane prace, obniżenie kosztów inwestycji o marżę i koszty stałe generalnego wykonawcy, weryfikację oraz stałe monitorowanie cen materiałów od producentów i dostawców.

Zarządzanie budową

Usługi realizowane są w oparciu o gotowe, sprawdzone procedury w zakresie wyboru poszczególnych wykonawców, planowania, koordynacji uczestników procesu i kontroli kosztów. Construction manager i inwestor mają jeden wspólny cel biznesowy i zgodny kierunek działania w zakresie jakości i rentowności projektu.

Dodatkowo inwestor uczestniczy bezpośrednio w procesie decyzyjnym, ma wpływ na selekcję i wybór poszczególnych podwykonawców i dostawców usług, opierając się na własnej wiedzy i doświadczeniu lub rekomendacji zespołu REACON . Realizacja inwestycji w systemie Construction Management wymaga szerokiej wiedzy w zakresie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego na etapie budowy. Formuła wymaga stałego zaangażowania, monitorowania oraz organizacji każdego elementu z najwyższą starannością i odpowiedzialnością, oraz z uwzględnieniem i szacowaniem ryzyka. Wysoko wykwalifikowany personel REACON dostarczy usługi Construction Management na najwyższym poziomie, gwarantując tym samym sukces i podnosząc prestiż inwestora na rynku nieruchomości.

Kompleksowa koordynacja i nadzór prac na budowie

REACON oferuje usługi koordynacji i nadzoru prac na budowie w sytuacji, gdy inwestor zrezygnuje z realizacji w formule generalnego wykonawstwa. Koordynowanie i nadzór prac na budowie realizowane są bezpośrednio przez ekspertów  firmy REACON od momentu selekcji i wyboru wykonawców, przez cały czas realizacji, do momentu odbioru i rozliczenia prac.

Specjaliści REACON nadzorują wszystkie działania konieczne do pomyślnego zakończenia projektu w wyznaczonym czasie, mając na uwadze określony budżet i standard inwestycji. Cały proces inwestycyjny podzielony jest na pakiety branżowe prac realizowane przez wykwalifikowanych i sprawdzonych na rynku wykonawców robót. Firma REACON zapewnia całościową koordynację wszystkich zadań należących do inwestora  związanych bezpośrednio z budową.

Pełen zakres wsparcia dla inwestora – przejrzysta procedura przetargowa

Wykwalifikowana kadra REACON zapewnia pełne wsparcie inwestora na każdym etapie realizacji projektu. Zajmuje się przygotowaniem procesu inwestycyjnego, w tym również opracowaniem procedury przetargowej.

Uzgadniane są z inwestorem najważniejsze założenia oraz główna strategia realizacji projektu. Dokonanie profesjonalnej analizy i zestawienia podstawowych czynników ryzyka wpływa na koszt oraz termin wykonania inwestycji. Fachowcy z REACON pomagają  w uzyskaniu koniecznych pozwoleń, decyzji czy uzgodnień wymaganych przepisami prawa. Przygotowują ogólny oraz szczegółowy harmonogram robót, a także dokonują podziału prac na pakiety, zgodnie z dokumentacją projektową.

Procedura przetargowa wymaga zgromadzenia i przygotowania niezbędnych materiałów do przetargu. REACON posiada bogate doświadczenie w tym zakresie, dlatego gwarantuje terminowe stworzenie pełnej procedury przetargowej wraz z obowiązkową dokumentacją dla poszczególnych zakresów. Przygotowywane są podziały na pakiety, harmonogram przetargów, budżet uwzględniający pakietowanie działań oraz umowy z wykonawcami. Następnie koordynowany jest proces przetargowy oraz rekomendowane są oferty kilku konkretnych, najlepszych wykonawców. Finalnego wyboru dokonuje inwestor.

Budżet inwestycji  pod kontrolą

W zakresie  obowiązków pracowników REACON jest także udział w sporządzeniu umowy dotyczącej realizacji poszczególnych zakresów robót, przygotowanie zaplecza i organizacja placu budowy, jak również wprowadzenie, koordynowanie oraz nadzorowanie zadań poszczególnych ekip wykonawczych.

Na bieżąco kontrolowane są:  budżet inwestycji już na etapie zawierania poszczególnych kontraktów, rozliczanie wykonawców i weryfikacja protokołów przerobowych na bazie faktycznie wykonanych i odebranych bez uwag prac. REACON oferuje pełen nadzór inwestorski, obejmujący m.in. kontrolę jakości oraz postępu robót względem projektu, uzgodnionego harmonogramu oraz standardów inwestycji. Prowadzone są spotkania koordynacyjne na podstawie których sporządzane są stosowne protokoły.

Firma REACON zajmuje się także współpracą z instytucją finansującą realizację projektu. Przygotowuje procedury i koordynuje odbiory gotowego obiektu oraz przeprowadza rozliczenie końcowe inwestycji.

Kluczowe procesy | construction management

 • uzgodnienie głównych założeń i strategii realizacji projektu z inwestorem,
 • analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji inwestycji,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa,
 • przygotowanie ogólnego i szczegółowego harmonogramu robót,
 • opracowanie procedury przetargowej,
 • podział prac na pakiety branżowe zgodne z dokumentacją projektową,
 • przygotowanie budżetu inwestycji z uwzględnieniem pakietowania prac,
 • sporządzenie dokumentacji przetargowej dla poszczególnych pakietów,
 • koordynowanie procesu przetargowego i rekomendacja wykonawców,
 • udział w przygotowaniu umowy o wykonanie poszczególnych zakresów robót,
 • przygotowanie placu i zaplecza budowy,
 • wprowadzenie, koordynacja, nadzór prac poszczególnych wykonawców,
 • prowadzenie spotkań koordynacyjnych i sporządzanie protokołów,
 • nadzór inwestorski – kontrola jakości, postępu robót względem projektu, standardów i uzgodnionego harmonogramu inwestycji,
 • kontrola budżetu inwestycji, rozliczanie poszczególnych wykonawców, weryfikacja protokołów przerobowych,
 • współpraca z instytucją finansującą,
 • opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji inwestycji,
 • przygotowanie procedury odbiorowej obiektu,
 • koordynacja procedury odbiorowej inwestycji (PSP, SANEPID, PINB),
 • rozliczenie końcowe projektu,
 • udział w procedurze odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB),
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, udział w przekazaniu obiektu przyszłemu zarządcy nieruchomości,
 • Wsparcie oraz koordynacja prac w okresie gwarancyjnym.
Powrót do listy usług