Usługi

Analiza i ocena
ryzyka projektu

Jednym z zadań zespołu REACON jest także kontrola i analiza ryzyk inwestycyjnych, które mają wpływ na termin realizacji, budżet i jakość prac. Specjaliści z firmy REACON zajmują się kompleksową analizą i oceną ryzyka projektu. Określają jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka  i jego wpływ na rentowność oraz waga danej kwestii dla zadania inwestycyjnego. Kontrola i analiza ryzyk inwestycyjnych to wskazanie konsekwencji powstałych z tytułu zajścia konkretnego zdarzenia, a także  rekomendacja działań naprawczych lub minimalizujących negatywny wpływ oraz weryfikacja i wskazanie niezbędnych akcji w celu uniknięcia powstania ryzyka.

kompleksowy monitoring bankowy inwestycji

REACON oferuje Państwu kompleksowy monitoring bankowy inwestycji. Sporządza raporty dotyczące postępów  realizacji zadań budowlanych. Usługi swoje  kieruje przede wszystkim do instytucji finansujących, funduszy inwestycyjnych oraz banków kredytujących realizację przedsięwzięcia.

W ramach nadzoru, bądź monitoringu bankowego przygotowywane są:  raport wstępny, raporty miesięczne w trakcie realizacji inwestycji oraz raport końcowy zamykający projekt. Szacowane i analizowane są ryzyka na każdym etapie realizacji zadania. W trakcie świadczenia usług weryfikowane są dokumenty w zakresie formalnym (decyzje, postanowienia, opinie), jakość i postęp robót względem uzgodnionego harmonogramu oraz standardy wykończenia inwestycji. Monitoring bankowy inwestycji zapewnia stałą kontrolę budżetu i rozliczenia kosztów projektu oraz wszelkich elementów mających wpływ na jego zmianę tj. zakres prac, robót dodatkowych, zamiennych czy zaniechanych.

REACON kontroluje umowy zawierane przez inwestora z wykonawcami, gestorami, urzędami lub innymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny wraz z realizacją zobowiązań powstałych po podpisaniu danej umowy. Odbywają się regularne wizyty na budowie w celu rzeczywistej oceny postępu i jakości wykonywanych prac. Wnioski i zalecenia zawarte w raportach stanowią dla jednostki finansującej wiarygodne informacje o przebiegu inwestycji i stanowią podstawę do wypłaty kolejnych transz finansowania.

profesjonalna kontrola i analiza ryzyk inwestycyjnych

Kontrolując i analizując ryzyko inwestycyjne, brane są pod uwagę różne czynniki. W zależności od rodzaju inwestycji należą do nich m.in. czynniki formalne, lokalizacyjne, techniczne, środowiskowe, historyczne i inne mające wpływ na zrealizowanie projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.

specjalistyczna analiza i opiniowanie kontraktów budowlanych

Wśród  usług REACON znajduje się także analiza i opiniowanie kontraktów budowlanych. Kompleksowa, profesjonalna analiza zawiera m.in. ocenę pod kątem zapisów zabezpieczających interesy inwestora, określających przedmiot umowy i zobowiązania stron oraz stosowania klauzul niedozwolonych.

Proponowane są w ramach komentarza treści umowy możliwe zmiany zapisów, których wprowadzenie wpłynie korzystnie, zarówno podczas realizacji, jak i rozliczania kontraktu budowlanego. Wyszukiwane są także ewentualne „pułapki prawne”, czyli zapisy, które mogą być wyjątkowo niekorzystne dla inwestora.

REACON zapewnia ponadto pełną opiekę prawną dla uczestników procesu budowlanego. Udziela wsparcia podczas negocjacji oraz zawierania warunków poszczególnych umów.

Kluczowe procesy | monitoring bankowy

  • monitoring realizacji inwestycji (raport wstępny, miesięczne, końcowy),
  • weryfikacja dokumentacji projektowej (dokumenty formalne, kosztorysy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, standardy, umowy z wykonawcami i gestorami sieci, etc.),
  • kontrola budżetu inwestycji, zatwierdzanie płatności wykonawców,
  • analiza ryzyk mających wpływ na termin realizacji i budżetu inwestycji, propozycja działań naprawczych,
  • kontrola zapisów w dzienniku budowy,
  • wizyty na terenie monitorowanej inwestycji, udział w spotkaniach z projektantami i wykonawcami, sporządzanie dokumentacji fotograficznej,
  • kontrola jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlanych,
  • monitorowanie postępu robót względem zatwierdzonego harmonogramu,
  • analiza i opiniowanie umów zawieranych z wykonawcami.

 

Powrót do listy usług