Usługi

Pre-Construction Management

Jednym z najważniejszych obszarów zarządzania firmy REACON jest wsparcie inwestora w trakcie procesu przygotowania inwestycji. W ramach proponowanych działań  zapewniamy kompleksowe doradztwo przy tworzeniu koncepcji, projektu budowlanego oraz wykonawczego. Zajmuje się weryfikacją  przyjętych założeń  projektowych, zestawiając je z wymogami prawnymi, nabytym doświadczeniem i praktyką inżynierską. Na tym etapie zespół REACON opracowuje wstępny harmonogram i budżet inwestycji oraz szczegółowo ocenia ryzyko związane z  jej realizacją, bazując m.in. na raporcie technicznym nieruchomości „Due Diligence”.

Due diligence | Analiza ryzyka projektu

Raport techniczny „Due Diligence” stanowi szczegółowy dokument, obejmujący aktualny stan nieruchomości oraz przedstawiający potencjalne ryzyka, na jakie narażony jest inwestor finansujący przedsięwzięcie.

Zakres opracowania raportu „Due Diligence” opracowywany jest indywidualnie z klientem i dotyczy konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Tworząc „Due Diligence” weryfikowane i sprawdzane są m.in.:

 • możliwości zabudowy na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy,
 • warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji,
 • możliwości komunikacji, dostępu do drogi publicznej i mediów.

REACON skupia się na problemach, jakie mogą dotknąć potencjalnego inwestora w przyszłości. Podstawowym celem wykonania audytu oraz dokumentacji raportu technicznego jest określenie przydatności nieruchomości gruntowej lub zabudowy, a także potencjalnych kosztów związanych z jej dalszym użytkowaniem. Raport techniczny „Due Diligence” stanowi dla inwestora cenny i kluczowy materiał na etapie oceny rentowności danej Inwestycji oraz finalnie negocjacji cenowej.

Rzetelna weryfikacja założeń projektu budowlanego

REACON proponuje swoim klientom bardzo szeroki zakres wsparcia specjalistów, w zakresie przygotowania inwestycji budowlanych. Jednym z kierunków działań zespołu jest szczegółowa weryfikacja założeń projektu budowlanego pod kątem proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz użytkowych.

W trakcie analizy dokumentacji tworzą oni zestawienie ewentualnych optymalizacji kosztów. W zależności od sytuacji są w stanie zaproponować rozwiązania alternatywne, które m.in.:

 • obniżą koszty realizacji budowy,
 • podniosą jakość budynku w ramach przyjętego budżetu,
 • skrócą czas realizacji całej inwestycji lub poszczególnych jej etapów.

Doradztwo techniczne REACON opiera się na bogatym doświadczeniu praktycznym, sprawdzonych i pewnych rozwiązaniach oraz stałym monitorowaniu wprowadzanych na rynek nowych technologii i rozwiązań materiałowych.

Proces przygotowania inwestycji | wsparcie dla inwestorów

Wykonywana przez doświadczonych inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami, weryfikacja założeń dokumentacji projektowej to jedno z podstawowych działań etapu Pre-Construction, obejmującego proces przygotowania inwestycji. Z punktu widzenia całej budowy, jest to jeden z najważniejszych etapów, na którym zapadają kluczowe decyzje dla przyszłego sposobu realizacji, budżetu, harmonogramu, a finalnie sukcesu projektu.

W ramach fazy Pre-Construction specjaliści REACON ściśle współpracują  z inwestorem i zespołem projektowym, wypracowując najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań. Zajmują się m.in. przygotowaniem kosztorysów, sporządzaniem harmonogramu budowy, a także doradztwem przy ustalaniu budżetu. Jednocześnie oferują wsparcie dla klientów w uzyskiwaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz zajmują się pełnomocnictwem w kontaktach inwestora z organami administracji publicznej.

Istotnym elementem procesu przygotowania inwestycji jest przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy poszczególnych zakresów prac. REACON gwarantuje zgodny z prawem oraz optymalnie dopasowany do potrzeb klienta wybór wykonawcy oparty na sprawdzonych procedurach i gotowych materiałach przetargowych.

Pre – construction management | kluczowe procesy

 • doradztwo na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego, budowlanego i przetargowego,
 • weryfikacja założeń projektowych pod względem wymogów formalnych (m.in. plan zagospodarowania, warunki zabudowy, kwestie urzędowe, administracyjne, warunki techniczne),
 • opracowanie i weryfikowanie ogólnego harmonogramu inwestycji,
 • sporządzenie i weryfikacja wstępnego budżetu inwestycji,
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy robót,
 • analiza i zestawienie głównych ryzyk projektu.
Powrót do listy usług