Usługi

Ekspertyza techniczna budynku

Zakres opracowania raportu Due diligence określany jest indywidualnie z klientem i dotyczy konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.

Cel sporządzenia raportu

 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawdzenie możliwości zabudowy w odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • analiza cech terenu nieruchomości m.in. pod względem możliwości komunikacyjnych, przyłączenia mediów, panujących warunków geologicznych,
 • ocena ryzyk mogących mieć wpływ na późniejszą wartość i funkcjonalność nieruchomości,
 • analiza ewentualnych założeń inwestycyjnych, wskazanie ryzyk, rozwiązań zamiennych,
 • przedstawienie oceny założeń inwestycyjnych przed zakupem nieruchomości,
 • sprawdzenie i ocena stanu technicznego budynku znajdującego się na terenie danej nieruchomości,
 • oszacowanie i przedstawienie kosztów planowanej inwestycji w oparciu o zgromadzone dane

Raport techniczny Due Diligence

Zakup nieruchomości, to poważny krok w procesie planowanej inwestycji. Kwoty transakcji nierzadko przekraczają miliony złotych. Dlatego decyzji o nabyciu działki, czy obiektu nie podejmuje się z dnia na dzień. Inwestorzy dokładnie sprawdzają wszystkie istotne aspekty danego zakupu poprzez zlecenie wykonania specjalistycznego audytu, stanowiącego raport techniczny Due Diligence. Szczegółowe opracowanie raportu Due Diligence znacznie zmniejsza ryzyko transakcyjne i weryfikuje założoną rentowność inwestycji.

Wymaga to jednak kompleksowego podejścia oraz dużego doświadczenia. Dlatego Reacon zajmuje się nie tylko analizą prawną danej nieruchomości, ale także jej możliwościami technicznymi, administracyjnymi, środowiskowymi oraz ekonomicznymi. Tylko szczegółowe sprawdzenie wszystkich aspektów istniejącego obiektu, bądź terenu pozwala na pełny ogląd sytuacji. Na tej podstawie można podjąć trafną decyzję biznesową o zakupie bądź odmowie przeprowadzenia transakcji, ewentualnie o  wynegocjowaniu korzystniejszej ceny.

Kiedy należy przeprowadzić raport techniczny nieruchomości due diligence?

Raport techniczny wykonuje się zazwyczaj jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji. Potencjalni inwestorzy chcą poznać wszystkie słabe i mocne strony nieruchomości zanim przeznaczą znaczne fundusze. Nie jest to jednak jedyny moment, w którym warto otrzymać raport techniczny Due Diligence. Audyt można przeprowadzić również w trakcie eksploatacji obiektu. W ten sposób właściciele są w stanie określić stopień oraz tempo jego zużycia, a także odkryć niezauważalne gołym okiem zagrożenia. To z kolei pomaga w zapobieganiu wypadkom lub w znacznym stopniu ogranicza skutki, a finalnie koszty ewentualnych awarii.

Analiza Due Diligence zawiera

 • zagrożeń (RedFlag –Short Due Diligence) wraz z oszacowaniem ryzyka,
 • stanu prawnego obiektu i terenu,
 • zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • cech terenu (badania hydro – geologiczne,, badania pod kątem występujących zanieczyszczeń, warunki geotechniczne, pomiary geodezyjne, inwentaryzacje zieleni, budynków, sieci),
 • układu komunikacyjnego i możliwości rozwoju sieci drogowej,
 • istniejącej infrastruktury technicznej i możliwości rozbudowy (przyłącza, sieci),
 • warunków ochrony środowiska, obiektów zabytkowych,
 • założeń inwestycyjnych,
 • stanu technicznego istniejących obiektów, ekspertyzy techniczne,
 • kosztów planowanej inwestycji oraz innych warunków uzgodnionych i wymaganych indywidualnie przez klienta.

Raport techniczny Due Diligence można również przygotować na zlecenie aktualnego właściciela terenu. Opracowanie dostarczy wiedzy na temat słabych i mocnych stron nieruchomości oraz pozwoli podjąć działania mające na celu zwiększenie wartości lub ustalenie realnej ceny zbycia.

 

Powrót do listy usług