Usługi

Inwestor
zastępczy

Zarządzanie inwestycją budowlaną to bardzo złożony i skomplikowany proces, dlatego REACON wychodzi na przeciw inwestorom, chcącym skorzystać ze wsparcia ekspertów w tej dziedzinie. Project Management realizowany i kontrolowany przez doświadczonych specjalistów to gwarancja profesjonalnego przygotowania projektu oraz zarządzania i administrowania budową zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Współpraca z REACON pozwala na każdym etapie minimalizować ryzyko inwestycyjne oraz chronić interesy klienta – inwestora. Każda podjęta decyzja, rekomendacja, czy instrukcja zespołu REACON uwzględnia rzeczową, indywidualną analizę i wpływ na jakość, czas i finalnie na budżet projektu.

Określany ogólnie jako „zarządzanie projektem” Project Management to wielowymiarowa i złożona usługa, zakładająca wsparcie klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Doradztwo obejmuje swym zakresem kwestie formalne, związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i zezwoleń oraz techniczne, w trakcie projektowania, przygotowania i realizacji inwestycji. Członkowie zespołu biorą czynny udział w przeprowadzeniu odbiorów technicznych, a także weryfikują dokumentację powykonawczą przed przekazaniem obiektu administratorowi. Proponowana przez REACON usługa Project Management ma charakter całościowy i zakłada koordynację wszystkich procesów oraz zadań niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego.

Świadcząc usługi w zakresie Zarządzania Projektem wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie i aplikacje wspierające proces. Platformy cyfrowe PlanGrid i BauApp zapewniają poprawę komunikacji stron zaangażowanych w projekt, zwiększenie wydajności i stałe monitorowanie postępu oraz jakości realizowanych prac.

Wielobranżowy nadzór inwestorski w zarządzaniu projektami

Obecnie, nawet nieskomplikowana budowa, wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych, technicznych oraz dotyczących bezpieczeństwa. Skala obowiązujących inwestora procedur, przepisów, zobowiązań rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości planowanej inwestycji oraz poziomu skomplikowania.

Korzystając z usług ekspertów firmy REACON oszczędzają Państwo cenny czas, zyskując szeroki zasób wiedzy technicznej. Mają Państwo całkowitą pewność, że zarządzanie i nadzór nad budową na wszystkich poziomach przebiega bez zakłóceń, zgodnie z projektem, standardami oraz obowiązującym harmonogramem i przepisami. Sprawując wielobranżowy nadzór inwestorski, fachowcy firmy REACON są w stanie kompleksowo zarządzać projektem i zabezpieczyć interesy inwestora na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.

Zarządzanie projektem, inwestor zastępczy | Kluczowe procesy

 • zarządzanie harmonogramem,
 • przygotowanie ogólnego harmonogramu inwestycji,
 • opracowanie i wdrożenie procedury przetargowej,
 • określenie zakresu i budżetu projektu,
 • przygotowanie i przekazanie zapytania ofertowego do potencjalnych oferentów,
 • organizacja i przeprowadzenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy,
 • udział w przygotowaniu umowy między inwestorem i generalnym wykonawcą,
 • zarządzanie i koordynacja działań zespołu realizującego inwestycję, administrowanie kontraktem,
 • analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji inwestycji,
 • nadzór inwestorski (branżowi inspektorzy nadzoru),
 • monitorowanie postępu, jakości prac i harmonogramu realizacji,
 • kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją kontraktową,
 • koordynacja i wprowadzanie zmian projektowych,
 • weryfikacja i akceptacja protokołów przerobowych,
 • współpraca z instytucją finansującą,
 • opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji inwestycji,
 • odbiór usterkowy i bezusterkowy obiektu,
 • udział w procedurze odbiorowej inwestycji (PSP, SANEPID, PINB),
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej, udział w przekazaniu obiektu przyszłemu zarządcy nieruchomości,
 • wsparcie oraz koordynacja prac w okresie gwarancyjnym,
Powrót do listy usług