Reacon background

Archiwa

Zakres opracowania raportu due diligence określany jest indywidulanie z Klientem i dotyczy konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Celem sporządzenia raportu technicznego może być m.in.:

 • Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
 • Sprawdzenie możliwości zabudowy w odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
 • Analiza cech terenu nieruchomości m.in. pod względem możliwości komunikacyjnych, przyłączenia mediów, panujących warunków geologicznych
 • Ocena ryzyk mogących mieć wpływ na późniejszą wartość i funkcjonalność nieruchomości
 • Analiza ewentualnych założeń inwestycyjnych, wskazanie ryzyk, rozwiązań zamiennych
 • Przedstawienie oceny założeń inwestycyjnych przed zakupem nieruchomości
 • Sprawdzenie i ocena stanu technicznego budynku znajdującego się na danej nieruchomości
 • Oszacowanie i przedstawienie kosztów planowanej inwestycji w oparciu o zgromadzone dane

Raport techniczny Due Diligence

Zakup nieruchomości, , to poważny krok w procesie planowanej Inwestycji. Kwoty transakcji nierzadko przekraczają miliony złotych. Dlatego decyzji o nabyciu działki, czy obiektu nie podejmuje się z dnia na dzień. Inwestorzy dokładnie sprawdzają wszystkie istotne aspekty danego zakupu poprzez zlecenie wykonania specjalistycznego audytu. , stanowiącego raport techniczny Due Diligence. Szczegółowe opracowanie raportu Due Diligence znacznie zmniejsza ryzyko transakcyjne i weryfikuje założoną rentowność Inwestycji.

To wymaga jednak kompleksowego podejścia oraz dużego doświadczenia. Dlatego zajmujemy się nie tylko analizą prawną danej nieruchomości, ale także jej możliwościami technicznymi, administracyjnymi, środowiskowymi oraz ekonomicznymi. Tylko szczegółowe sprawdzenie wszystkich aspektów istniejącego obiektu, bądź terenu pozwoli na pełny ogląd sytuacji. Na tej podstawie można podjąć trafną decyzję biznesową o zakupie, odmowie przeprowadzenia transakcji, albo wynegocjowaniu korzystniejszej ceny.

Kiedy należy przeprowadzić raport techniczny nieruchomości Due Diligence?

Raport techniczny wykonujemy zazwyczaj jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji. Potencjalni Inwestorzy chcą poznać wszystkie słabe i mocne strony nieruchomości zanim przeznaczą znaczne fundusze. Nie jest to jednak jedyny moment, w którym warto otrzymać raport techniczny Due Diligence. Audyt można przeprowadzić również już w trakcie eksploatacji obiektu. W ten sposób właściciele są w stanie określić stopień oraz tempo jego zużycia, a także odkryć niezauważalne gołym okiem zagrożenia. To z kolei pomaga w zapobieganiu wypadkom lub w znacznym stopniu ogranicza skutki, a finalnie koszty ewentualnych awarii.

Przygotowany raport techniczny nieruchomości Due Diligence zawiera analizę:

 • zagrożeń (RedFlag – short Due Diligence) wraz z oszacowaniem ryzyka,
 • stanu prawnego obiektu i terenu,
 • zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lubdecyzji o warunkach zabudowy,
 • cech terenu (badania hydro – geologiczne,, badania pod kątem występujących zanieczyszczeń, warunki geotechniczne, pomiary geodezyjne, inwentaryzacje zieleni, budynków, sieci),
 • układu komunikacyjnego i możliwości rozwoju sieci drogowej,
 • istniejącej infrastruktury technicznej i możliwości rozbudowy (przyłącza, sieci),
 • warunków ochrony środowiska, obiektów zabytkowych,
 • założeń inwestycyjnych,
 • stanu technicznego obiektu, ekspertyzy techniczne ,
 • kosztów planowanej inwestycji oraz innych warunków uzgodnionych i wymaganych indywidualnie przez Klienta.

Raport techniczny Due Diligence możemy również przygotować na zlecenie aktualnego właściciela terenu. Opracowanie dostarczy wiedzy na temat słabych i mocnych stron nieruchomości oraz pozwoli podjąć działania mające na celu zwiększenie wartości lub ustalenie realnej ceny zbycia.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Raport techniczny Due Diligence – korzyści

Wnioski przedstawione w raporcie technicznym mają wpływ na stworzenie sprawiedliwych zasad odpowiedzialności podmiotów w umowie sprzedaży. Pozwalają osiągnąć kompromis, z którego każda strona będzie zadowolona. To najlepsze standardy zaczerpnięte z krajów anglosaskich. Obecnie coraz więcej firm decyduje się na stworzenie pełnego raportu technicznego Due Diligence przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji biznesowej.

Jeśli są Państwo interesowani wykonaniem profesjonalnego badania Due Diligence nieruchomości przez ekspertów Reacon y , to zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji na temat usługi. Przy okazji odpowiemy na każde pytanie związane z prowadzoną działalnością.

 • Przygotowanie wstępnego, szacunkowego budżetu Inwestycji
 • Opracowanie budżetu szczegółowego w oparciu o dokumentację projektową i standardy wykończenia obiektu
 • Sporządzenie harmonogramu kosztów (cash-flow) w oparciu o harmonogram realizacji Inwestycji
 • Kontrola kosztów na etapie przetargu i realizacji – roboty zamienne, dodatkowe, bilansowanie robót zaniechanych, etc.
 • Weryfikacja i akceptacja miesięcznych przerobów wykonawcy
 • Rekomendowanie płatności częściowych
 • Współpraca z przedstawicielami instytucji finansujących
 • Analiza i zestawienie ryzyk mających wpływ na koszt realizacji
 • Sporządzanie miesięcznych raportów kosztowych z uwzględnieniem postępu robót
 • Oszacowanie kosztów końcowych projektu
 • Uzgodnienie i rozliczenie końcowe Inwestycji

Zarządzanie kosztami Inwestycji. Cost Management

Zarządzanie kosztami ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia, a co za tym idzie rentowności Inwestycji. Zaczynając od wstępnego oszacowania, przez kontrolę i monitorowanie, niezbędną optymalizację w trakcie realizowania projektu, aż po końcowe rozliczenie – na każdym etapie powinno się dokładnie nadzorować przepływy i stan budżetu. Zadanie wymaga nie tylko szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej, ale również znajomości i kondycji rynku., Dlatego warto zapewnić zewnętrzne zarządzanie kosztami Inwestycji. Cost Management to nie tylko wycena realizacji projektu. W Reacon proponujemy kompleksową usługę, która obejmuje opracowanie, stałą weryfikację i kontrolę, optymalizację oraz czytelne i zrozumiałe dla Inwestora podsumowanie całościowych kosztów Inwestycji. Pomagamy zwiększać rentowność przedsięwzięcia, ustalając optymalny budżet, który spełnia wszystkie oczekiwania i założenia Klienta. Zarządzamy finansami podczas całego procesu inwestycyjnego – od zakupu nieruchomości, przez projektowanie, realizację, aż do rozliczenia końcowego projektu.

Przewidywanie i szacowanie ryzyk oraz bieżąca kontrola kosztów to podstawowe działania w przypadku realizowania każdej Inwestycji. Nasze podejście do zarządzania kwestiami finansowymi wynika z prawdziwego zaangażowania w maksymalizację zwrotu dla naszych Klientów. Podstawą efektywności Reacon jest przede wszystkim doświadczony zespół, dbający zawsze o interesy i dobre imię Inwestora. Wykwalifikowani eksperci stale szacują ryzyko i minimalizują wpływ ewentualnych zagrożeń. Prognozy i szacunki kosztów są przedstawiane i aktualizowane na bieżąco dla każdego rodzaju projektu, w wielu różnych sektorach. Przekłada się to na skrócenie czasu realizacji całej inwestycji, brak problemów na poszczególnych etapach wykonawstwa, a także często wymierne oszczędności dla Inwestora.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Optymalizacja kosztów. Value engineering

Optymalizacja kosztów to stały element praktycznie każdego projektu. Reacon świadczy usługi z zakresu Value engineering na każdym etapie procesu inwestycyjnego, opierając się na sprawdzonych procedurach,, profesjonalnych modelach kosztów oraz precyzyjnych, aktualnych danych rynkowych. Posiadamy bogate doświadczenie w ustalaniu szczegółowych kosztorysów i całościowych budżetów Inwestycj. Wybieramy rozwiązania optymalne pod względem finansowym, dokładnie przewidując, jak ogólne zamierzenia projektowe i cele Klienta mogą wpłynąć na ostateczny bilans Inwestycji. Kontrolujemy Cash Flow w oparciu o sporządzony harmonogram realizacji Inwestycji. Prowadzimy ciągłą analizę ryzyka poszczególnych działań i w oparciu o zebrane dane rekomendujemy rozwiązania, po których następuje uzgodniona z Klientem optymalizacja kosztów. Wyniki działań związanych z prowadzonym procesem Value engineering przedstawiamy w miesięcznych raportach kosztowych uwzględniających postęp prac, wykorzystanie środków, zgodność z przyjętymi założeniami oraz ciągłe monitorowanie i szacowanie ryzyka . Dzięki temu można nieustannie kontrolować budżet, minimalizować zagrożenia i błyskawicznie reagować w przypadku jakichkolwiek komplikacji.

Przygotowanie budżetu inwestycji – analiza

Ściśle współpracujemy z przedstawicielami instytucji finansujących – Klienci mają pewność, że ryzyko związane z przestojem, spowodowanym problemami z płatnościami, jest ograniczone do minimum. Wspieramy profesjonalne przygotowanie budżetu inwestycji – analiza stworzona przez naszych specjalistów pozwoli zminimalizować ryzyko wszelkich nieplanowanych wydatków. Dzięki prowadzonej przez nas optymalizacji kosztów Inwestorzy mieszczą się w założonych budżetach, a często również oszczędzają pieniądze, które mogą przeznaczyć na inne projekty.

Analiza ryzyka

Każde przedsięwzięcie budowlane wymaga dokładnego oszacowania kosztów już na etapie planowania projektu. Zajmujemy się m.in. przygotowaniem budżetu inwestycji dla naszych Klientów. Analiza ryzyka dostarcza praktycznych informacji, które pozwalają efektywnie planować przepływy środków finansowych. Identyfikacja potencjalnych niekorzystnych zdarzeń, mogących wpłynąć na Cash Flow organizacji, jest niezwykle ważne. Dzięki naszemu wsparciu Inwestorzy są w stanie podejmować lepsze decyzje zakupowe i szybciej oceniać oferty wykonawców i dostawców. Odpowiednie przygotowanie do realizacji określonego projektu oddziałuje również na jego ostateczną jakość, termin ukończenia prac oraz zadowolenie przyszłych najemców lub użytkowników. Budżet inwestycji przygotowany przez doświadczonych specjalistów Reacon będzie miał znaczący wpływ na rentowność przedsięwzięcia. Zachęcamy do kontaktu w celu nawiązania owocnej współpracy.

 • Doradztwo techniczne na etapie negocjacji umowy najmu
 • Weryfikacja zakresu prac i przygotowanie załącznika kosztowego do umowy między wynajmującym, a najemcą
 • Przygotowanie i wprowadzenie procedur dotyczących przepływu dokumentacji, zatwierdzania dokumentacji projektowej, realizacji prac, odbioru wykonanych robót
 • Koordynacja prac projektanta, inwestora, najemcy oraz organów administracji państwowej
 • Nadzór nad postępem i jakością wykonywanych robót
 • Odbiór i przekazywanie powierzchni najmu
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • Przygotowanie i koordynacja procedury odbiorowej, udział w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lokalu

Aranżacje powierzchni najmu:

 • Doradztwo w przygotowaniu lub wykonanie planu powierzchni (Test to Fit)
 • Uzgodnienia, decyzje, postanowienia urzędowe, opinie służb, etc.
 • Udział w procesie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wykonanie założeń projektowych, projekt budowlany, wielobranżowy i wykonawczy
 • Przygotowanie wstępnego kosztorysu robót, optymalizacja kosztów
 • Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, negocjowanie warunków umowy, koordynacja i nadzór nad realizacją prac
 • Koordynacja prac projektanta, inwestora, najemcy i wykonawcy. Prowadzenie narad koordynacyjnych, raportowanie
 • Przygotowanie i udział w procedurze odbiorowej, przekazanie lokalu do użytkowania
 • Wsparcie oraz koordynacja prac w okresie gwarancyjnym

Koordynacja najemców. Tenant Coordination

W Reacon doskonale rozumiemy znaczenie relacji właściciela nieruchomości komercyjnej z przyszłymi najemcami, czyli bezpośrednimi użytkownikami. Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie w koordynacji najemców nabyte w trakcie realizacji wielkopowierzchniowych obiektów usługowo-handlowych i biurowych. Łącząc wiedzę, pasję i zaangażowanie wraz z umiejętnościami zarządczymi, zapewniamy najwyższy poziom oferowanych usług. Zakres zadań realizowanych przez ekspertów Reacon obejmuje fazy od negocjacji warunków technicznych umów, poprzez prace projektowe, kontrolę nad prowadzonymi pracami adaptacyjnymi, odbiór poszczególnych etapów robót i rozliczenie kosztów, na otwarciu lokalu kończąc. Od remontu i renowacji przez rozbudowę, aż po nowe inwestycje – w każdym przypadku realizujemy plan, mający na celu tworzenie dobrych relacji oraz maksymalizację potencjału danego projektu. Proponujemy rozwiązania, które efektywnie dostosowują cele właścicieli nieruchomości do celów najemców, aby ostateczny rezultat był najwyższej jakości przy możliwie najniższych kosztach.

Koordynacjanajemców to nasza kompleksowa usługa. Tenant Coordination w Reacon możemy rozpocząć już od etapu przygotowania podręcznika najemcy, gdzie określamy podstawowe wytyczne do projektowania, rozdział prac między wynajmującym, a potencjalnym najemcą, wymagania co do standardu wykończenia lokalu oraz opisujemy cały proces koordynacji i niezbędne działania stron, których finalnym celem jest terminowe otwarcie lokalu. Koordynujemy pracę poszczególnych podmiotów, zwracając uwagę na każdy detal. Dokonujemy odbioru wykonanych robót, weryfikujemy dokumentację powykonawczą i przekazujemy powierzchnię najemcy. Finalnie przeprowadzamy rozliczenie końcowe między stronami.

Koordynacja najemców Reacon to również wsparcie w procedurach formalnych na etapie uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie lokalu. Dbamy o najwyższe standardy etyczne, zachowując uczciwość i transparentność usług. Nasze działania opieramy na obowiązujących przepisach administracyjnych i technicznych.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Zarządzanie procesem aranżacji. Fit-out Management

Nasza oferta koncentruje się również na kontrolowaniu procesu przygotowania lokali usługowych do użytkowania. To bardzo komfortowe rozwiązanie dla wynajmującego oraz najemcy. Inwestorzy coraz częściej decydują się na zewnętrzne zarządzanie procesem aranżacji. Fit-out Management, prowadzony przez specjalistów Reacon, ułatwia realizację danego projektu na wielu polach. To przede wszystkim bezproblemowe załatwienie formalności – zajmujemy się skompletowaniem wszystkich decyzji, uzgodnień, czy opinii służb. Pomagamy przygotować niezbędne plany i zdobyć pozwolenie na budowę. Nasi klienci mają również gwarancję, że przy ich inwestycjach będą pracować wykwalifikowani fachowcy. Nie muszą szukać ich na własną rękę – posiadamy bazę sprawdzonych wykonawców.

Decydując się na Fit-out Management można także efektywnie skrócić czas realizacji całego projektu. Poszczególne zadania są wykonywane bez zbędnych opóźnień. Zapewniamy profesjonalną koordynację i nadzór nad prowadzonymi pracami. Dbamy o to, by zawsze dotrzymywać ustalonych z klientem terminów i standardów. W wielu przypadkach współpraca z nami oznacza również realne oszczędności – na każdym etapie projektu pomagamy w optymalizacji kosztów. Regularnie raportujemy nasze postępy, więc Inwestor dysponuje zawsze aktualnymi informacjami na temat prowadzonych działań. Wreszcie – możemy zająć się całą procedurą odbioru danego lokalu, przekazać go do użytkowania oraz zaoferować wsparcie w okresie gwarancyjnym. Wszystko po to, by proces aranżacji i samo użytkowanie nieruchomości przebiegało bez żadnych komplikacji.

 • Uzgodnienie głównych założeń i strategii realizacji projektu z Inwestorem
 • Analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji Inwestycji
 • Pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa
 • Przygotowanie ogólnego i szczegółowego harmonogramu robót
 • Opracowanie procedury przetargowej
 • Podział prac na pakiety branżowe zgodne z dokumentacją projektową
 • Przygotowanie budżetu Inwestycji z uwzględnieniem pakietowania prac
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla poszczególnych pakietów
 • Koordynacja procesu przetargowego i rekomendacja wykonawców
 • Udział w przygotowaniu umowy o wykonanie poszczególnych zakresów robót
 • Przygotowanie placu i zaplecza budowy
 • Wprowadzenie, koordynacja, nadzór prac poszczególnych wykonawców
 • Prowadzenie spotkań koordynacyjnych i sporządzanie protokołów
 • Nadzór inwestorski – kontrola jakości, postępu robót względem projektu, standardów i uzgodnionego harmonogramu Inwestycji
 • Kontrola budżetu Inwestycji, rozliczanie poszczególnych wykonawców, weryfikacja protokołów przerobowych
 • Współpraca z instytucją finansującą
 • Opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji Inwestycji
 • Przygotowanie procedury odbiorowej obiektu
 • Koordynacja procedury odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB)
 • Rozliczenie końcowe projektu

Zarządzanie Projektem – Construction Management

Reacon oferuje kompleksowe zarządzanie budową Inwestycji – Construction Management, czyli w systemie przetargowym, bez udziału generalnego wykonawcy. Formuła budowania w systemie Construction Management umożliwia Inwestorowi bezpośrednią kontrolę przepływu środków za wykonane prace, obniżenie kosztów Inwestycji o marżę i koszty stałe generalnego wykonawcy, weryfikację i stałe monitorowanie cen materiałów od producentów i dostawców. Usługi realizowane są w oparciu o gotowe, sprawdzone procedury w zakresie wyboru poszczególnych wykonawców, planowania, koordynacji uczestników procesu i kontroli kosztów. Construction Manager i Inwestor mają jeden wspólny cel biznesowy i zgodny kierunek działania w zakresie jakości i rentowności projektu. Dodatkowo Inwestor uczestniczy bezpośrednio w procesie decyzyjnym, ma wpływ na selekcję i wybór poszczególnych podwykonawców i dostawców usług, opierając się na własnej wiedzy i doświadczeniu lub rekomendacji zespołu Reacon. Realizacja Inwestycji w systemie Construction Management wymaga szerokiej wiedzy w zakresie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego na etapie budowy. Formuła wymaga stałego zaangażowania, monitorowania oraz organizacji każdego elementu procesu z najwyższą starannością, odpowiedzialnością z uwzględnieniem i szacowaniem ryzyka. Zapewniamy, że wysoko wykwalifikowany personel Reacon dostarczy usługi Construction Management na najwyższym możliwym poziomie, gwarantując tym samym sukces i podnosząc prestiż Inwestora na rynku nieruchomości.

Kompleksowa koordynacja i nadzór prac na budowie

Oferujemy usługi koordynacji i nadzoru prac na budowie w sytuacji, gdy Inwestor zrezygnuje z realizacji w formule generalnego wykonawstwa. Koordynacja i nadzór prac na budowie realizowane są bezpośredniego przez ekspertów naszej firmy od momentu selekcji i wyboru wykonawców, przez okres realizacji, do momentu odbioru i rozliczenia prac.

Koordynujemy wszystkie działania konieczne do pomyślnego zakończenia projektu w wyznaczonym czasie, mając na uwadze określony budżet i standard Inwestycji. Cały proces inwestycyjny podzielony jest na pakiety branżowe prac realizowane przez wykwalifikowanych i sprawdzonych na rynku wykonawców robót. Nasza firma zapewnia całościową koordynację wszystkich zadań należących do Inwestora i związanych bezpośrednio z budową.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Pełen zakres wsparcia dla Inwestora – przejrzysta procedura przetargowa

Zapewniamy pełne wsparcie Inwestora na każdym etapie realizacji inwestycji. Zajmujemy się przygotowaniem procesu inwestycyjnego, w tym również opracowaniem procedury przetargowej.
Uzgadniamy z Inwestorem najważniejsze założenia oraz główną strategię realizacji projektu, dokonujemy profesjonalnej analizy i zestawienia podstawowych czynników ryzyka wpływających na koszt oraz termin wykonania Inwestycji. Pomagamy w uzyskaniu koniecznych pozwoleń, decyzji czy uzgodnień wymaganych przepisami prawa. Przygotowujemy ogólny oraz szczegółowy harmonogram robót, a także dokonujemy podziału prac na pakiety, zgodnie z dokumentacją projektową.

Procedura przetargowa wymaga zgromadzenia i przygotowania niezbędnych materiałów przetargowych z podziałem na poszczególne pakiety prac. Mamy doświadczenie w tym zakresie, dlatego gwarantujemy terminowe stworzenie pełnej procedury przetargowej wraz z obowiązkową dokumentacją dla poszczególnych zakresów. Przygotowujemy podział na pakiety, harmonogram przetargów, budżet, uwzględniający pakietowanie działań oraz umowy z wykonawcami. Następnie koordynujemy proces przetargowy oraz rekomendujemy oferty kilku konkretnych, najlepszych wykonawców, do finalnego wyboru przez Inwestora.

Budżet inwestycji pod kontrolą

W zakresie naszych obowiązków jest także udział w przygotowaniu umowy dotyczącej realizacji poszczególnych zakresów robót, przygotowanie zaplecza i organizacja placu budowy, jak również wprowadzenie, koordynowanie oraz nadzorowanie zadań poszczególnych ekip wykonawczych. Na bieżąco kontrolujemy budżet inwestycji już na etapie zawierania poszczególnych kontraktów, rozliczamy wykonawców i weryfikujemy protokoły przerobowe na bazie faktycznie wykonanych i odebranych bez uwag prac. Oferujemy pełen nadzór inwestorski, obejmujący m.in. kontrolę jakości i postępu robót względem projektu, uzgodnionego harmonogramu oraz standardów inwestycji. Prowadzimy spotkania koordynacyjne i sporządzamy na ich podstawie stosowne protokoły.

Zajmujemy się też współpracą z instytucją finansującą realizację projektu. Przygotowujemy procedury i koordynujemy odbiory gotowego obiektu oraz przeprowadzamy rozliczenie końcowe Inwestycji.

Doradztwo w procesie przygotowania inwestycji medycznych – o czym warto wiedzieć?

Zarządzanie projektem związanym z realizacją Inwestycji o przeznaczeniu medycznym wymaga wieloletniego doświadczenia i szerokiej wiedzy z zakresu wąskiej branży, którą niewątpliwe jest technologia i funkcja medyczna. . Jesteśmy w pełni świadomi, że zarządzanie procesem realizacji placówki o profilu medycznym ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjentów. Dlatego też przy tworzeniu projektów tego typu warto skorzystać z pomocy odpowiedzialnych ekspertów zespołu Reacon. Nasi fachowcy zaproponują profesjonalne doradztwo w procesie przygotowania inwestycji medycznych. Przygotują odpowiedni plan działania dopasowany do konkretnych potrzeb projektu i wymagań Klienta, a także będą towarzyszyć Inwestorowi na każdym etapie realizacji zadania. Stałe wsparcie w zakresie zarządzania i nadzór nad prowadzonymi pracami są gwarancją zakończenia projektu z sukcesem. Warto podkreślić, że Inwestycja medyczna jest szczególnie wymagającym zadaniem, a jej sukces zależy od wielu bardzo istotnych, wymagających odpowiedniego zaplanowania i przewidzenia czynników.

Co należy uwzględnić w procesie przygotowania inwestycji medycznych?

Jedną z najważniejszych kwestii Przy projektowaniu placówek medycznych jest uwzględnienie profilu i potrzeb przyszłych pacjentów oraz personelu, który będzie świadczył usługi zdrowotne. Należy pamiętać, że jakość świadczonej opieki pozostaje najważniejsza, właściwie zarządzany projekt może odgrywać ważną rolę w sposobie jej odczuwania. Finalni użytkownicy, pacjenci powinni mieć stałe poczucie, że nadal są ważnymi jednostkami i nadal stanowią część szerszego świata. Zarządzanie realizacją obiektów z takim przeznaczeniem prowadzone jest przez zespół wykfalifikowanych w tym zakresie inżynierów i oparte przede wszystkim na doświadczeniu oraz wiedzy praktycznej i teoretycznej w wąskiej dziedzinie sektora budownictwa medycznego. Powyższe pozwala patrzeć, planować i myśleć z odpowiednim wyprzedzeniem co znacznie minimalizuje ryzyko ewentualnych błędów. Warto podkreślić, że każdy błąd popełniony na którymkolwiek etapie planowania i realizacji inwestycji będzie miał wpływ na rentowność i przyszłe funkcjonowanie placówki, i finalnie może się wiązać z ryzykiem utraty zdrowia lub nawet życia przyszłych pacjentów.

Bardzo istotną kwestią we wstępnej fazie projektu jest właściwe zaplanowanie i rozmieszczenie poszczególnych przestrzeni funkcjonalnych obiektu oraz wdrożenie rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie pacjentów i personelu medycznego Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo i czystość są nadrzędne w każdej placówce opieki zdrowotnej, a określone grupy pacjentów mają zwykle specyficzne potrzeby w zakresie swojego otoczenia. Należy jednak pamiętać, że oprócz aspektów wizualnych, technicznych i użytkowych istotne i często nadrzędne znaczenie mają obowiązujące przepisy prawa budowlanego i szczegółowych warunków technicznych. Odpowiednie doradztwo jest więc niezbędne. Dzięki wielobranżowemu wykształceniu naszych inżynierów Inwestor zyskuje pewność, że wszystkie prace projektowe i wykonawcze zostaną zrealizowane z zachowaniem wszelkich przepisów i norm BHP. Znajomość najnowszych osiągnięć technologicznych umożliwi maksymalne zoptymalizowanie kosztów oraz stworzenie niezbędnych udogodnień dla poszczególnych grup pacjentów i personelu medycznego.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Na czym polega zarządzanie realizacją obiektów o charakterze medycznym?

Do osiągnięcia najlepszego efektu końcowego nie wystarczy samo przygotowanie planu inwestycji. Równie ważna jest jego odpowiednia realizacja. W tej kwestii Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie i doradztwo naszego zespołu. Po uzgodnieniu ogólnych założeń, standardu i specyfiki obiektu oraz uwzględnieniu czynników ryzyka i konsekwencji ewentualnych błędów, a także przyjęciu strategii w porozumieniu z Inwestorem nasza kadra doświadczonych inżynierów może przystąpić do realizacji odpowiednio przygotowanego projektu Inwestycji.

Jak przebiega praca? Wsparcie Inwestora zapewniamy już na etapie analizy i oceny formalno-technicznej planowanego przedsięwzięcia przez sporządzenie Raportu technicznego Due Dilligence nieruchomości. W kolejnym kroku przygotowujemy przetarg na wybór biura projektowego. Rekomendowana przez nas jednostka projektowa ma duże doświadczenie, odpowiednią kadrę i specjalizuje się w projektowaniu obiektów o przeznaczeniu medycznym. W trakcie fazy projektowania analizujemy szczegółowe założenia funkcjonalne, standard oraz cele przedsięwzięcia niezbędne do przygotowania koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego Inwestycji. Inwestor może liczyć na stałe wsparcie zespołu Reacon na etapie pozyskiwania dokumentów formalnych i niezbędnych pozwoleń na realizację Projektu. Po dopełnieniu wszystkich formalności i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przystępujemy do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy prac. Zespół Reacon przeprowadzi przetarg w oparciu o gotowe i sprawdzone procedury i własne „know how”. Finalnym wynikiem będzie rekomendacja kilku najlepszych ofert do ostatecznych negocjacji i wyboru przez Inwestora.

W trakcie realizacji Inżynierowie nieustannie kontrolują pracę i sprawdzają, czy postępy są zgodne z projektem oraz przyjętymi standardami, jakością i harmonogramem. Oprócz tego, specjaliści z naszej firmy sporządzają protokoły z przebiegu prac, opracowują raporty oraz przygotowują rozliczenia dla wykonawców. Po ukończeniu realizacji inwestycji czuwają nad procedurą odbiorową obiektu medycznego, a także rozliczeniem końcowym kontraktu generalnego wykonawcy.
Profesjonalne zarządzanie realizacją obiektów o charakterze medycznym jest niezbędne do osiągnięcia końcowego sukcesu. Powierzając to zadanie naszej firmie, zyskują Państwo gwarancję rzetelnej i terminowej realizacji zlecenia. W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim potrzebami Klienta, dlatego też do każdej inwestycji przystępujemy w pełni zdeterminowani i gotowi do przezwyciężania wszelkich trudności.

 • Pełnienie obowiązków wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Kontrola jakości, postępu prac projektowych i budowlanych
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Kontrola przestrzegania podstawowych przepisów BHP na budowie
 • Weryfikacja zgodności i jakości prac budowlanych w odniesieniu do standardów Inwestora
 • Udział w procedurze odbiorowej obiektu
 • Kontrole gwarancyjne, odbiory lokatorskie

Dlaczego warto zlecić nam wielobranżowy nadzór inwestorski?

Proponujemy Państwu kompleksową usługę obejmującą wielobranżowy nadzór inwestorski, dający możliwość całościowej, bieżącej weryfikacji przebiegu realizacji inwestycji. Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zakłada pełnienie funkcji inspektora nadzoru na każdym etapie prowadzonych robót: od ich rozpoczęcia, przez odbiory częściowe prac, aż do uzyskania końcowych odbiorów i pozwolenia na użytkowanie obiektu. Na placu budowy, monitorujemy zgodność prowadzonych prac z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zasadami wiedzy technicznej. Swoją ofertę kierujemy do Inwestorów, dla których priorytetem jest posiadanie pełnej wiedzy na temat stanu zaawansowania prac, postępu względem uzgodnionego harmonogramu, kontroli jakości oraz przestrzegania bezpieczeństwa na placu budowy.

Korzystając z naszej oferty, zyskują Państwo gwarancję kompleksowego wsparcia procesu inwestycyjnego. Tworzymy zespół doświadczonych, uprawnionych profesjonalistów, inżynierów z wieloletnim stażem w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Indywidualne podejście do każdego zlecenia, wypracowane na przestrzeni lat, metody działania oraz wiedza inżynierska naszych ekspertów to gwarancja owocnej współpracy i skutecznego nadzorowania przebiegu Inwestycji w imieniu Inwestora.

Nadzór procesów projektowych i weryfikacja dokumentacji projektowej

Z odpowiednim zaangażowaniem podchodzimy do każdej realizacji, nadzorując nie tylko plac budowy, jakość i stan zaawansowania robót, ale także wymogi formalne i rozwiązania techniczne dla konkretnej inwestycji. Weryfikacja dokumentacji projektowej to jedna z kluczowych usług, jakie proponujemy Państwu w ramach wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Drobiazgowo sprawdzamy wszystkie dokumentny związane z realizacją inwestycji już na etapie koncepcji, przez projekt budowlany, wykonawczy na dokumentacji powykonawczej kończąc. Oceniamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami, zapisami umów, standardami inwestorskimi, wprowadzonymi zmianami i treścią wewnętrznych ustaleń. Standardową usługą świadczoną przez Reacon są przeglądy gwarancyjne w już ukończonych inwestycjach. Naszą podstawową misją jest odciążenie Inwestora od wszelkich formalności związanych z nadzorowaniem budowy, przy jednoczesnym bieżącym informowaniu o stanie zaawansowania robót, ale także wszelkich, ewentualnych nieprawidłowościach.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Rzetelne odbiory lokatorskie

W ramach wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zajmujemy się reprezentowaniem Inwestora przed nabywcami lokali mieszkalnych i usługowych. Na etapie końcowym Inwestycji pomagamy skutecznie przeprowadzić odbiory lokatorskie z uwzględnieniem zleconych do realizacji zmian lokatorskich. Wdrażamy wcześniej przygotowaną i uzgodnioną z Inwestorem procedurę odbiorową. Przygotowujemy harmonogram odbiorów, niezbędne wzory dokumentów, bierzemy czynny udział w odbiorze usterkowym lokalu i finalnie w przekazaniu lokalu bez usterek. Sprawnie i profesjonalnie przeprowadzone odbiory lokatorskie stanowią często wizytówkę dla Inwestora, gruntownie podnoszą znaczenie marki i zwiększają liczbę przyszłych zadowolonych Klientów.

Kontrola przestrzegania BHP na budowie i przeglądy gwarancyjne

Kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP stanowi jeden z kluczowych aspektów powodzenia projektu. świadczymy usługi z zakresu kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Szczególną wagę przywiązujemy do przestrzegania przepisów i zasad BHP przez wszystkie osoby wykonujące prace bezpośrednio na terenie placu budowy. Kontroli szczegółowej podlegają podstawowe dokumenty pracowników tj: badania lekarskie, szkolenia BHP, instrukcje bezpiecznego wykonywania prac oraz instrukcje stanowiskowe, organizacja placu budowy, oznakowanie terenu budowy, jakość sprzętu oraz egzekwowanie już wydanych zaleceń. Dbamy, by pracownicy zdawali sobie sprawę z istniejącego ryzyka i podejmujemy działania, mające na celu minimalizowanie ewentualnych wypadków związanych z utratą zdrowia lub życia.

Wieloletnie doświadczenie zespołu inspektorów, zaangażowanych w prowadzone projekty oraz doskonała znajomość branży budowlanej i deweloperskiej pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera w zakresie świadczonych usług. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych Właścicieli, Zarządców obiektów budowlanych, zapewniamy pełne wsparcie w procesach kontrolnych oraz audytach okresowych nieruchomości.. Zapraszamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy. Jesteśmy przekonani, że nasze kompetencje oraz długoletni staż na rynku zagwarantują niezbędne wsparcie, a także bezpieczeństwo Państwa obiektu w trakcie wieloletniego użytkowania.

 • Przygotowanie ogólnego harmonogramu Inwestycji
 • Opracowanie i wdrożenie procedury przetargowej
 • Określenie zakresu i budżetu projektu
 • Przygotowanie i przekazanie zapytania ofertowego do potencjalnych oferentów
 • Organizacja i przeprowadzenie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy
 • Udział w przygotowaniu umowy między Inwestorem i Generalnym Wykonawcą
 • Zarządzanie i koordynacja działań zespołu realizującego inwestycję, administrowanie kontraktem
 • Analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji Inwestycji
 • Nadzór inwestorski (branżowi inspektorzy nadzoru)
 • Monitorowanie postępu, jakości prac i harmonogramu realizacji
 • Kontrola zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją kontraktową
 • Koordynacja i wprowadzaniem zamian projektowych
 • Weryfikacja i akceptacja protokołów przerobowych
 • Współpraca z instytucją finansującą
 • Opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji Inwestycji
 • Odbiór usterkowy i bezusterkowy obiektu
 • Udział w procedurze odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB)
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, udział w przekazaniu obiektu przyszłemu zarządcy nieruchomości
 • Wsparcie oraz koordynacja prac w okresie gwarancyjnym

Zarządzanie Projektem – Project Management, inwestor zastępczy

Zarządzanie inwestycją budowlaną to bardzo złożony i skomplikowany proces, dlatego wychodzimy na przeciw Inwestorom, chcącym skorzystać z eksperckiego wsparcia i proponujemy nasze usługi. Project Management realizowany i kontrolowany przez doświadczonych specjalistów to gwarancja profesjonalnego przygotowania projektu, zarządzania i administrowania budową, zgodnego z projektem i obowiązującymi przepisami, pozwalającego na każdym etapie minimalizować ryzyko inwestycyjne oraz chronić interesy naszego Klienta – Inwestora. Każda podjęta decyzja, rekomendacja, czy instrukcja zespołu Reacon uwzględnia rzeczową, indywidualną analizę i wpływ na jakość, czas i finalnie budżet projektu.

Określany ogólnie jako „zarządzanie projektem” Project Management to wielowymiarowa i złożona usługa, zakładająca wsparcie Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Doradztwo obejmuje swym zakresem kwestie formalne, związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i zezwoleń oraz techniczne, w trakcie projektowania, przygotowania i realizacji Inwestycji. Członkowie zespołu biorą czynny udział w przeprowadzeniu odbiorów technicznych, a także weryfikują dokumentację powykonawczą przed przekazaniem obiektu administratorowi. Proponowana przez nas usługa Project Management ma charakter całościowy i zakłada koordynację wszystkich procesów oraz zadań niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego.

Świadcząc usługi w zakresie Zarządzania Projektem wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie i aplikacje wspierające proces. W celu podniesienia jakości komunikacji, wydajności i monitorowania postępu prac wykorzystujemy platformy PlanGrid i BauApp.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Wielobranżowy nadzór inwestorski w zarządzaniu projektami

Obecnie, nawet nieskomplikowana budowa, wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych, technicznych oraz dotyczących bezpieczeństwa. Skala obowiązujących Inwestora procedur, przepisów, zobowiązań rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości planowanej inwestycji oraz poziomu skomplikowana. Korzystając z naszych usług oszczędzają Państwo cenny czas, zyskują szeroki zasób wiedzy technicznej zespołu Reacon izachowują Państwo całkowitą pewność, że zarządzanie i nadzór nad budową na wszystkich poziomach przebiega bez zakłóceń, zgodnie z projektem, standardami oraz obowiązującym harmonogramem i przepisami Sprawując wielobranżowy nadzór inwestorski, jesteśmy w stanie kompleksowo zarządzać projektem i zabezpieczyć interesy Inwestora na każdym etapie realizacji Inwestycji.

Przetargi i procedura wyboru generalnego wykonawcy

Jednym z kluczowych elementów mającym bezpośredni wpływ na prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego oraz koszt, budżet i jakoś jest wybór odpowiednich dostawców i wykonawców prac. Wykorzystując swoją wiedzę, nabyte doświadczenie oraz aktualną sytuację rynkową, przeprowadzamy kompletną procedurę przetargową, rekomendując wąską listę oferentów wyłonionych do realizacji konkretnego zakresu prac. Procedura przetargowa prowadzona i nadzorowana jest według ściśle określonych zasad, na bazie gotowych wzorów dokumentów, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującym prawem. Proces spełnia indywidualne wymogi projektu i jest dopasowany do potrzeb Inwestora.. Nasze merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie w tej kwestii pozwoli Państwu skupić się na strategicznych zadaniach inwestycyjnych, kwestie formalne pozostawiając w rękach ekspertów Reacon.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji co do zakresu współpracy oraz sposobu zarządzania projektem inwestycyjnym. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, zapewniając indywidualne podejście do Klienta oraz elastyczną formę współpracy, dopasowaną zarówno do skali inwestycji, jak i do Państwa konkretnych potrzeb.

 • Doradztwo na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego, budowlanego, przetargowego
 • Weryfikacja założeń projektowych pod względem wymogów formalnych (m.in. plan zagospodarowania, warunki zabudowy, kwestie urzędowe, administracyjne, warunki techniczne)
 • Opracowanie i weryfikowanie ogólnego harmonogramu Inwestycji
 • Opracowanie i weryfikowanie wstępnego budżetu Inwestycji
 • Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót
 • Analiza i zestawienie głównych ryzyk projektu

Proces przygotowania inwestycji – kompleksowe zarządzanie

Jednym z najważniejszych obszarów zarządzania Reacon jest wsparcie Inwestora, w trakcie procesu przygotowania inwestycji. W ramach proponowanych działań zapewniamy kompleksowe doradztwo przy tworzeniu koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego. Weryfikujemy przyjęte założenia projektowe , zestawiając je z wymogami prawnymi , nabytym doświadczeniem i praktyką inżynierską., Na tym etapie opracowujemy wstępny harmonogram oraz budżet inwestycji. Skupiamy się również na drobiazgowej ocenie ryzyka związanego z realizacją inwestycji, bazując m.in. na raporcie technicznym Due Diligence nieruchomości.

Raport techniczny Due Diligence – analiza ryzyk projektu

Raport techniczny Due Diligence stanowi szczegółowy dokument, obejmujący aktualny stan nieruchomości oraz przedstawiający potencjalne ryzyka, na jakie narażony jest inwestor finansujący przedsięwzięcie. Zakres opracowania raportu Due Diligence określany jest indywidulanie z Klientem i dotyczy konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Tworząc Due Diligence, weryfikujemy i sprawdzamy m.in. możliwości zabudowy na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy, warunki gruntow-wodne na działce, możliwości komunikacji, dostępu do drogi publicznej i mediów., Definiujemy problemy, jakie mogą dotknąć potencjalnego Inwestora w przyszłości. Podstawowym celem wykonania audytu oraz dokumentacji raportu technicznego jest określenie przydatności nieruchomości gruntowej lub zabudowy, a także potencjalnych kosztów związanych z jego dalszym wykorzystaniem lub użytkowaniem. Raport techniczny Due Diligence – analiza ryzyk projektu, stanowi dla Inwestora cenny i kluczowy materiał na etapie oceny rentowności planowanej Inwestycji oraz finalnie negocjacji ceny transakcyjnej zakupu

Rzetelna weryfikacja założeń projektu budowlanego

Proponujemy bardzo szeroki zakres wsparcia naszych specjalistów, w zakresie przygotowania inwestycji budowlanych. Jednym z kierunków naszych działań jest szczegółowa weryfikacja założeń projektu budowlanego pod kątem proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz użytkowych. W trakcie analizy dokumentacji tworzymy zestawienie ewentualnych optymalizacji kosztów inwestycji. W zależności od sytuacji jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania alternatywne, które m.in.:

 • obniżą koszty realizacji budowy,
 • podniosą jakość budynku w ramach przyjętego budżetu,
 • skrócą czas realizacji całej inwestycji lub jej poszczególnych etapów.

Nasze doradztwo techniczne opiera się na bogatym doświadczeniu praktycznym, sprawdzonych i pewnych rozwiązaniach oraz stałym monitorowaniu wprowadzanych na rynek nowych technologii i materiałów.


Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów

Kontakt


Proces przygotowania inwestycji – wsparcie dla inwestorów

Wykonywana przez doświadczonych i uprawnionych inżynierów weryfikacja założeń dokumentacji projektowej to jedno z podstawowych działań etapu Pre-Construction, obejmującego proces przygotowania inwestycji. Z punktu widzenia całej budowy, jest to jeden z najważniejszych etapów, na którym zapadają decyzje kluczowe dla przyszłego sposobu realizacji, budżetu, harmonogramu realizacji, a finalnie mają wpływ na sukces projektu. W ramach fazy Pre-Construction ściśle współpracujemy z Inwestorem, zespołem projektowym oraz generalnym wykonawcą, wypracowując najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań. Zajmujemy się m.in. przygotowywaniem kosztorysów, sporządzaniem harmonogramu budowy, a także doradzamy przy ustalaniu budżetu projektu. Jednocześnie wspieramy naszych Klientów w uzyskiwaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz jako pełnomocnik możemy reprezentować Inwestora w kontaktach z organami administracji publicznej. Istotnym elementem procesu przygotowania Inwestycji jest przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy poszczególnych zakresów prac. Gwarantujemy zgodny z prawem oraz optymalnie dopasowany do potrzeb naszego Klienta wybór wykonawcy oparty na sprawdzonych procedurach i gotowych materiałach przetargowych.

Pomoc doświadczonych ekspertów

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zarządzania procesem przygotowania inwestycji budowlanych. Służymy naszym wsparciem, wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym nabytym w trakcie realizacji trudnych, często ambitnych, stanowiących wyzwanie inżynierskie Inwestycji. Jako zespół wykwalifikowanych inżynierów i ekspertów, doskonale znających rynek budowlany, pomożemy Państwu przejść przez wszystkie etapy związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, właściwym zaplanowaniem, budżetowaniem oraz analizą ryzyk inwestycyjnych. Gwarancją sukcesu projektu inwestycyjnego stanowią w dużej mierze trafne, często szybkie, przynoszące oczekiwane konsekwencje decyzje zespołu zarządzającego – Zespół Reacon stanowi dla Państwa zawsze taką gwarancję.